De coronacrisis vraagt van veel ondernemers een maximale creativiteit om het hoofd boven water te houden. Veel ondernemers beginnen daarom nu met de bezorging van maaltijden of online gekochte spullen. Voor de werkgevers die dit voor het eerst doen, betekent dit een nieuw risico. Namelijk de kans dat werknemers schade oplopen in het verkeer tijdens het bezorgen met een scooter of bestelauto, soms zelfs met de eigen personenauto.

Veel horecabedrijven bieden de mogelijkheid om maaltijden te bestellen die door henzelf worden bezorgd. Ook in de detailhandel komt het bezorgen van spullen die online zijn gekocht bij een plaatselijke winkel steeds meer voor. Soms zetten werknemers daar personeelsleden voor in. De kans bestaat dat werknemers schade oplopen in het verkeer tijdens het bezorgen met een scooter of bestelauto of de eigen personenauto.

Wetgeving
De werkgever heeft een vergaande zorgplicht richting de werknemer. Op de werkvloer betekent dit dat de werkgever op grond van art. 7:658 BW moet zorgen voor een veilige werkplek. Dat lukt in het verkeer niet, want dit is buiten de invloedssfeer van de werkgever. Toch heeft de werkgever nog wel de verplichting om als goed werkgever op te treden. Dat is gebaseerd op Art. 7:611 BW. In geval van schades in het verkeer betekent dit dat hij ervoor moet zorgen dat de werknemer schadeloos gesteld wordt.

Dit vloeit voort uit het Arena-arrest. In dit arrest deed de Hoge Raad deze uitspraak over goed werkgeverschap. Het kwam erop neer dat de passagiers op grond van de WA-verzekering van de auto hun schade wél konden claimen en de bestuurder níet. De rechter oordeelde dat de werkgever op basis van ‘goed werkgeverschap’ moet zorgen dat zijn werknemers goed zijn verzekerd en dat hij dus voor een passende verzekeringsdekking had moeten zorgen.

Verzekeringen
Wanneer werkgevers laten bezorgen door hun werknemers, moeten zij dus zorgen voor een passende verzekeringsdekking voor eventuele schade die een werknemer tijdens die werkzaamheden in het verkeer oploopt. Bestaande verzekeringen bieden voor dit soort schades meestal geen afdoende dekking:

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijf (AVB)
De AVB sluit schade met of door motorrijtuigen uit. Daardoor kan de werkgever geen aanspraak maken op de polis, als een werknemer schade oploopt tijdens het gebruik van een gemotoriseerd voertuig.

WA-dekking motorrijtuig
WA-dekking motorrijtuig biedt wel dekking voor passagiers, maar niet voor bestuurders van motorrijtuigen. Zij zijn uitgesloten van de WA-dekking. Als een derde aansprakelijk is, kan zijn WA-verzekeraar mogelijk wel worden aangesproken, maar dat zijn vaak lange procedures. De tegenpartij kan de aansprakelijkheid betwisten, letselschades zijn erg tijdrovend en mogelijk ontbreekt dekking door bijvoorbeeld een toegestane WAM-uitsluiting of onverzekerde auto.

In/opzittendenverzekering
De in- of opzittendenverzekering kan uitkomst bieden, maar de verzekerde bedragen zijn beperkt (ongevalleninzittendenverzekering) of gelden voor alle inzittenden samen (schade-inzittendeverzekering). En wanneer de werknemer zijn eigen motorrijtuig gebruikt, heeft de werkgever geen invloed op de verzekering. Bovendien ontslaat de eigen inzittendeverzekering van de werknemer de werkgever niet van zijn zorgplicht.

Wegam- of Wegas-verzekering
De oplossing zit in de Wegam- of Wegas-verzekering. De afkorting Wegam/Wegas staat voor ‘werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen’. Deze verzekering biedt dekking voor de aansprakelijkheid van de werkgever richting de werknemer voor schade die de werknemer heeft opgelopen in het verkeer met een motorrijtuig. De verzekering vult dus het gat op dat ontstaan is door het Arena-arrest.

Veel Wegam/Wegas-verzekeringen bieden ook dekking als werknemers aan het verkeer deelnemen als fietser, voetganger of als zij reizen met het openbaar vervoer. De schade moet zijn ontstaan onder werktijd, maar woon-werkverkeer is vaak optioneel mee te verzekeren. Of de werknemer met het eigen voertuig rijdt of dat van de werkgever rijdt, doet in de meeste polissen niet ter zake. Beide situaties zijn verzekerd.  

Belangrijk detail in deze verzekering is dat alleen de werknemers zijn verzekerd. Rijdt een werknemer dus in de auto onder werktijd en haalt hij bijvoorbeeld zijn kinderen van school, dan zijn zij niet verzekerd onder de Wegam- of Wegas-verzekering.

Schadeverzekering voor werknemers
Veel Wegam- en Wegas-polissen kennen een aansprakelijkheidselement. Dat betekent dat de werknemer die schade oploopt, zijn werkgever aansprakelijk moet stellen voor de geleden schade. Uit jurisprudentie blijkt dat dit onwenselijk is, want dit is een enorme drempel voor de werknemer. Daarom is er tegenwoordig ook de ‘schadeverzekering voor werknemers’. Deze verzekering gaat verder dan schades in het verkeer en dekt schades die een werknemer onder werktijd oploopt, zowel in het verkeer als daarbuiten, met of zonder motorrijtuig. Aansprakelijkheid is geen vereiste. Het enige dat de werknemer moet doen, is aantonen dat hij schade heeft en dat de schade is opgelopen onder werktijd.

Uiteraard kunt u voor advies over dit onderwerp altijd contact met ons opnemen. Samen met ons kunt u dan kijken welke oplossing voor uw onderneming het beste past.