Vervallen van tijdsklemmen in specifieke gevallen

Begrip KEW = Kapitaalverzekering Eigen Woning
Begrip BEW = Beleggingsrekeneing Eigen Woning
Begrip SEW = Spaarrekening Eigen Woning

De uitkering uit een KEW, SEW of BEW is in beginsel belast met inkomstenbelasting. Onder voorwaarden kan echter gebruik gemaakt worden van een vrijstelling. Eén van deze voorwaarden is dat gedurende 15 jaar (lage vrijstelling) of gedurende 20 jaar (hoge vrijstelling) jaarlijks premie is betaald of is ingelegd. Om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling moet de KEW, SEW of de BEW dus een bepaalde duur ‘vast’ staan. Deze voorwaarde wordt een ‘tijdklem’ genoemd.

De minister heeft een besluit goedgekeurd dat de tijdklemmen in specifieke gevallen kunnen vervallen. De KEW, SEW of de BEW kan worden afgekocht met gebruikmaking van de uitkeringsvrijstelling nog voordat er 15 of 20 jaar premie is betaald. Deze specifieke gevallen zijn:

• Bij echtscheiding en beëindiging fiscaal partnerschap; of
• Als er na verkoop van de eigen woning een restschuld is ontstaan; of
• Als de belastingplichtige gebruikmaakt van een vorm van schuldhulpverlening.

De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling zijn:

• Er is tot het moment van afkoop jaarlijks binnen de bandbreedte 1:10 premie betaald of ingelegd; en
• Met de uitkering wordt de eigenwoningschuld zo veel mogelijk afgelost; en
• Tegenover de uitvoerder wordt aannemelijk gemaakt dat de belastingplichtige zich in een van de genoemde situaties
bevindt.

Belang voor de praktijk

Het besluit geeft een tegemoetkoming voor mensen die in een lastige financiële situatie zitten. In het besluit wordt al aangegeven dat afkoop niet in alle gevallen gunstig is. In de eerste plaats kan bij afkoop het uitgekeerde bedrag tegenvallen. Daarnaast moet ermee rekening worden gehouden dat – behoudens gevallen van overgangsrecht – na afkoop van een KEW, SEW of BEW het niet meer mogelijk is een nieuwe KEW, SEW of BEW te sluiten. De eigenwoningschuld moet echter te zijner tijd wel worden afgelost.

Het besluit geeft drie specifieke situaties waarin van de goedkeuring gebruik mag worden gemaakt. Zit een belastingplichtige in een lastige financiële situatie die niet onder het besluit valt, dan kan hij zich tot de Belastingdienst wenden en verzoeken of toch gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling.

Fiscaal wordt op deze wijze de mogelijkheid geboden een KEW, SEW of BEW vervroegd af te kopen. Is de KEW, SEW of het BEW verpand, dan zal de geldverstrekker moeten instemmen met afkoop. Daarnaast kan een geldverstrekker boeterente in rekening brengen als een lening vervroegd (deels) wordt afgelost.