barm2In een brief aan de Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst pleit het Verbond van Verzekeraars ervoor dat in alle gebouwen rookmelders verplicht worden. Nu geldt deze verplichting alleen voor nieuwsbouw. Het Verbond stelt voor te starten met verplichte rookmelders in alle sociale woningbouw.

15 maart 2016

Het Verbond constateert in de brief dat “brand discrimineert”. In oude stadswijken met bewoners met een lagere sociaaleconomische status vinden relatief veel ernstige branden plaats. Ook is de kans groter dat er brand ontstaat in een huurwoning dan in een koopwoning.

Kwetsbare ouderen

In de brief over brandveiligheid vraagt het Verbond ook aandacht voor senioren, een groeiende en kwetsbare groep mensen, die bovendien langer thuis blijven wonen. Uit onderzoek van de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid blijkt dat ouderen door fysieke beperkingen en/of mentale achteruitgang driemaal zoveel kans hebben slachtoffer te worden van brand.

Ook verzekeraars zien bij ouderen het aandeel van ‘brandclaims’ ten opzichte van andere claims toenemen. Doordat mensen langer thuis wonen is de verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid bij ouderen zelf terecht gekomen. En juist ouderen die zelfstandig wonen worden relatief vaak het slachtoffer van brand.

De brandweer pleitte deze maand tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer voor verplichte rookmelders (ook voor bestaande bouw), voor regelgeving voor nieuwe omgebouwde seniorencomplexen en voor innovatieve oplossingen in woningen. Het Verbond ondersteunt het pleidooi van de brandweer. In de vorm van een convenant met de brandweer werken verzekeraars mee om de brandveiligheid te verbeteren. “Samen willen we de belangrijkste schadeoorzaken in beeld brengen en bewustwording en gedragsverandering bij specifieke doelgroepen bereiken”, aldus Verbondsdirecteur Leo de Boer. Op 16 maart praat de Tweede Kamer verder over bouwregelgeving en brandveiligheid.