Schenkingsvrijstellingen 2011

Heeft u de belastingvrije schenkingen aan kinderen, kleinkinderen en goede doelen al benut? De vrijgestelde bedragen voor 2011 zijn als volgt:

·      jaarlijkse schenking door ouders aan kinderen: maximaal € 5.030 per kind;
·      eenmalige schenking aan kinderen (of hun huwelijkspartner, of hun geregistreerde partner): maximaal € 24.144
       per kind. Het kind moet tussen de 18 en 35 jaar oud zijn en vóór 1 maart 2012 moet er een schenkingsaangifte
       worden ingediend (waarin een beroep wordt gedaan op de vrijstelling);
·      ‘overige verkrijgers’ (zoals kleinkinderen): maximaal € 2.012 per persoon of instantie per kalenderjaar.

Bijzonderheden:
·      de eenmalige schenking aan kinderen kan met € 26.156 belastingvrij verhoogd worden van € 24.144 naar
       € 50.300als het kind de schenking gebruikt voor het kopen van een huis of het betalen van een studie. In
       het laatste geval moet de studie minstens € 20.000 kosten. De vrijstelling mag niet worden gebruikt voor het
       aflossen van een bestaande studieschuld;
·      als een kind vóór 2011 ook al de verhoogde vrijstelling heeft toegepast, heeft hij of zij recht op nóg een eenmalige
       vrijstelling van € 26.156 als die gebruikt wordt voor de aankoop van een huis;
·      schenkingen aan goede doelen (zoals kerkelijke en charitatieve instellingen) zijn geheel vrijgesteld van
       schenkbelasting. Hoe hoog het bedrag ook is. Het goede doel dient echter wel officieel erkend te zijn, door middel
       van een zogenaamde ‘Anbi-verklaring’. Anbi staat voor: ‘algemeen nut beogende instelling’. De lijst met erkende 
       instellingen vindt u op www.anbi.nl.

Overdrachtsbelasting
De verlaging van de overdrachtsbelasting (om de huizenverkoop te stimuleren) is maar tijdelijk. Deze regeling stopt in 2012, waarschijnlijk per 1 juli. Maak er – voor zover mogelijk – dus nu nog gebruik van!

Belasting terugvragen
Tot en met 31 december 2011 kunt u nog belasting terugvragen voor het belastingjaar 2006 (of voor latere jaren natuurlijk). Dat is niet alleen zinvol voor mensen die gedurende een korte periode inkomen hebben genoten, zoals vakantiewerkers, maar ook als u achteraf recht blijkt te hebben op een hogere heffingskorting. Deze faciliteiten kunnen van toepassing zijn als u alleenverdiener of alleenstaande ouder bent geworden. Alleen bedragen boven € 13 (t/m 2008) of € 14 (2009 en daarna) komen in aanmerking voor teruggave.

Lijfrenteaftrek 2011
Voor lijfrentepremies gelden twee soorten aftrek:

·      aftrek in het kader van de jaarruimte is in principe mogelijk, mits de desbetreffende lijfrente aantoonbaar
       bedoeld is ter compensatie van een eventueel pensioentekort. Per geval moet uitgerekend worden hoeveel er
       afgetrokken mag worden;
·      aftrek in het kader van de reserveringsruimte wordt – net als bij de jaarruimte – getoetst en moet eveneens
       per geval berekend worden. Essentieel is hier dat er teruggekeken wordt naar de 7-jarige periode die voorafgaat
       aan 1 januari 2011 (had u vanaf 2004 een pensioentekort?).

Voor beide opties geldt: om in aanmerking te komen voor aftrek in 2011, dient u de premies ook daadwerkelijk in 2011 te betalen. De mogelijkheid om dat later te doen (namelijk voor 1 april van het volgende jaar) is komen te vervallen. De terugwenteling van 6 maanden bij staking van de onderneming en de omzetting van de oudedagsreserve, bestaat nog wél.

Peildatum box 3
Met ingang van 2011 geldt er nog maar één peildatum voor uw vermogen in box 3, namelijk 1 januari. Dus als u van plan bent om vermogensbestanddelen uit box 1 of box 2 te verkopen (zoals een eigen huis, een ter beschikking gesteld pand of AB-aandelen), dan kunt u wat dat aangaat de verkoop daarvan het beste uitstellen tot na 1 januari van het komend jaar. Anders moet u de verkoopopbrengst op 1 januari 2012 bij uw vermogen tellen, waardoor u in 2012 onnodig veel belasting zou moeten betalen over uw box 3-vermogen. En omgekeerd: als u van plan bent om dergelijke vermogensbestanddelen te gaan kopen (met eigen geld), dan kunt u dat het beste vóór de jaarwisseling doen.

Tip voor DGA
Bij het uitkeren van dividend draagt de bv 15% dividendbelasting af, waarna de dga zelf nog 10% bijbetaalt voor de inkomstenbelasting (totaal: 25% belastingheffing). Het kan dus handig zijn om tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen. Zo vermijdt u de heffingsrente en verlaagt u de grondslag voor box 3.

Ziektekosten
Ziektekosten (in het belastingjargon ‘zorgkosten’ genoemd) zijn nog maar in beperkte mate aftrekbaar. Ga na, voor wat betreft de zorgkosten die nog aftrekbaar zijn, of u door het vooruitbetalen van rekeningen de drempel voor dit jaar kunt slechten.

Drempels per fiscale partner:
·      verzamelinkomen tot € 7.332 per jaar: drempel € 121;
·      verzamelinkomen € 7.332 tot € 38.955 per jaar: drempel 1,65% van het verzamelinkomen;
·      verzamelinkomen € 38.955 per jaar of meer: drempel € 642 plus 5,75% van het meerdere boven € 38.955.

De volgende zorgkosten zijn nog aftrekbaar: geneeskundige hulp (met uitzondering van ooglaseren ter vervanging van een bril), ziekenvervoer, medicijnen op doktersvoorschrift, overige hulpmiddelen die op voorschrift verstrekt zijn (met uitzondering van bril en contactlenzen), extra gezinshulp (hiervoor geldt een aparte drempel), medische dieetkosten (hiervoor gelden forfaitaire bedragen), extra kleding en beddengoed (hiervoor gelden forfaitaire bedragen), en reizen voor regelmatig ziekenbezoek (volgens tabel).

Al deze uitgaven hebben – fiscaal gezien – betrekking op:
·      uzelf, uw partner en uw kinderen tot 27 jaar;
·      inwonende broers, zussen en ouders die ‘zorgafhankelijk’ zijn;
·      ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder, die tot het huishouden behoren.

Scholingsuitgaven
Uitgaven voor het volgen van een opleiding of een studie zijn aftrekbaar als ze betrekking hebben op het verwerven van (meer) inkomen uit werk en als ze hoger zijn dan € 500. Het maximaal aftrekbare bedrag is € 15.000 (of meer, als u voldoet aan een aantal specifieke voorwaarden).

Ook de uitgaven voor een ‘procedure erkenning verworven competenties’ (EVC-procedure) vallen onder de scholingskosten. Het gaat daarbij om de kosten die je maakt om praktijkervaring om te laten zetten in een getuigschrift (officieel: ‘ervaringscertificaat’).

Giften
Het kan zinvol zijn om dit jaar nog een aantal giften te doen. Voor niet-periodieke giften geldt namelijk een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen vóór persoonsgebonden aftrek, met een minimum van € 60 en een maximum van 10% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen vóór persoonsgebonden aftrek.

Let op: u kunt ook overwegen om eventuele giften juist door te schuiven naar volgend jaar, omdat vanaf 1 januari 2012 een gunstiger giftenregeling geldt:

·      de drempel vervalt, zowel privé als zakelijk;
·      voor giften vanuit een bv gaat het aftrekbare maximum omhoog van 10% naar 50% van de winst (met een
       maximum van € 100.000).

Aandachtspunten
·      Rijdt u jaarlijks niet meer dan 500 kilometer privé in een auto van de zaak, werk dan voor 31 december uw
       kilometeradministratie bij.
·      Alle woon-werkkilometers gelden als zakelijke kilometers. (Maar dan ook echt álle woon-werkkilometers, hoe vaak
       u ook op en neer naar huis rijdt. Dus ook de lunchkilometers.)
·      Heeft u een testament, controleer dan of dat nog aansluit op uw huidige situatie.
·      Bent u getrouwd (of heeft u een geregistreerd partnerschap), controleer dan of uw huwelijksgoederenregime nog
       ‘bijgewerkt’ moet worden. Bijvoorbeeld wat de verdeling van inkomen, winst of vermogen betreft.
·      Ga na of de huwelijksvoorwaarden (respectievelijk de partnerschapsvoorwaarden) eventueel omgezet moeten
       worden naar een gemeenschap van goederen of omgekeerd.

Urenadministratie bijwerken
Wilt u als ondernemer in aanmerking komen voor zelfstandigenaftrek, startersaftrek, etc., werk dan voor 31 december uw urenadministratie bij. In principe moet u uitkomen op minstens 1225 uur per jaar. Zwangere (of inmiddels bevallen) onderneemsters en arbeidsongeschikte starters hoeven minder uren te maken.

Investeringen vervroegen of uitstellen
Om optimaal te profiteren van de fiscale voordelen, is het raadzaam om goed na te denken over het tijdstip en de hoogte van uw investeringen. Misschien moet u bepaalde investeringen vervroegen of juist uitstellen tot volgend jaar.

Aandachtspunten:
·      alleen bedrijfsmiddelen vanaf € 450 komen in aanmerking voor investeringsaftrek;
·      hoe hoger het investeringsbedrag, des te lager het aftrekbare percentage. Bij investeringen boven € 301.800 per
       jaar (bedrag 2011), is geen aftrek meer mogelijk;
·      als er sprake is van een samenwerkingsverband, dan is het niet mogelijk om een grote investering te verdelen over
       de afzonderlijke vennoten, om zo een hoger aftrekpercentage te behalen.

Willekeurig afschrijven (1)
Als 2011 het laatste jaar is waarin u recht heeft op startersaftrek, dan is dit tevens het laatste jaar waarin u investeringen kunt doen waarop u willekeurig mag afschrijven.

Was u al van plan om nog te investeren, dan is het dus gunstig om dat dit jaar nog te doen (met een maximum van € 301.800). Het moet daarbij gaan om investeringen die ook in aanmerking zouden komen voor kleinschaligheids- investeringsaftrek.

Willekeurig afschrijven (2)
In verband met de crisis is er tijdelijk (alleen nog dit jaar!) een aanvullende faciliteit. Bedrijven kunnen investeringen die in het belastingjaar 2011 plaatsvinden, willekeurig afschrijven. Dat wil zeggen: maximaal 50% in 2011 en het restant in de daarop volgende jaren. Het bedrijfsmiddel moet vóór 1 januari 2014 in gebruik worden genomen.

Deze mogelijkheid tot willekeurig afschrijven geldt voor nieuwe bedrijfsmiddelen, behalve: gebouwen, woonschepen, bromfietsen, motorrijwielen, personenauto’s, immateriële activa, dieren, wegwerken, en bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor terbeschikkingstelling aan derden. Zeer zuinige personenauto’s mogen trouwens wél willekeurig worden afgeschreven.

Investeringsaftrek veilig stellen
Wilt u bepaalde bedrijfsmiddelen waarvoor u ooit investeringsaftrek heeft genoten weer verkopen, dan kan het gunstig zijn om de verkoop uit te stellen tot volgend jaar. Want: bij verkoop binnen 5 jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden, moet de aftrek weer geheel of gedeeltelijk worden bijgeteld. Daarna niet meer.

Herinvesteringsreserve benutten
Ga na of u nog dit jaar bedrijfsmiddelen moet aanschaffen, om te voorkomen dat u uw herinvesteringsreserve verspeelt. leg een herinvesteringsvoornemen ook schriftelijk vast.

Aardige beloningen voor werknemers
Maakt u nog géén gebruik van de nieuwe werkkostenregeling (die per 1 januari 2011 is ingevoerd en waarvan de toepassing nog twee jaar mag worden uitgesteld), dan kunt u uw werknemers op de onderstaande manieren fiscaal vriendelijk belonen.

Tip vooraf: bent u van plan de nieuwe werkkostenregeling per 1 januari van het komend jaar toe te gaan passen, koop dan nog dit jaar nieuwe fietsen, etc. voor uw werknemers!

Geschenkenvrijstelling
Werkgevers mogen hun werknemers één maal per jaar iets leuks of lekkers geven, zonder dat de werknemer daar belasting over hoeft te betalen. Het maximaal vrijgestelde bedrag is € 70 per persoon, net als vorig jaar. Hierbij dient u uit te gaan van de winkelwaarde van het geschenk, inclusief btw en inclusief de kosten van verpakking en bezorging. De gift hoeft niet gekoppeld te zijn aan een algemeen erkende feestdag.

Als werkgever moet u wel rekening houden met een eindheffing van 20%! Dat is loonbelasting die niet op de werknemer verhaald mag worden.

Werkkamer thuis
U mag bijdragen in de inrichtingskosten van een werkkamer, tot maximaal € 1.815 per werknemer per vijf jaar. Let overigens wel op de aanvullende eisen die de wet hierbij stelt. En houd er tevens rekening mee dat de werkkamer geen ‘gerichte vrijstelling’ in de nieuwe werkkostenregeling is. Dus als u de werkkostenregeling in 2011 al toepast, kunt u de inrichtingskosten niet meer belastingvrij vergoeden.

Loon in natura
Sommige vormen van loon in natura kunnen fiscaal aantrekkelijk zijn. Bijvoorbeeld: een fiets, een ov-kaart, of producten van het eigen bedrijf. Voor producten van het eigen bedrijf geldt een aantal speciale vereisten, bijvoorbeeld dat per product maximaal 20% korting gegeven mag worden (ten opzichte van de winkelwaarde) en dat de korting per werknemer maximaal € 500 per jaar mag bedragen.

Kilometervergoeding
Onafhankelijk van het gebruikte vervoermiddel geldt een belastingvrije vergoeding van (nog steeds) 19 cent per kilometer. Dus niet alleen voor auto’s, maar ook voor fietsen en brommers.

Personeelsvereniging
Contributies aan personeelsverenigingen kunnen onbelast worden vergoed. De vereniging moet incidentele activiteiten en ‘ondergeschikte voorzieningen’ organiseren (zoals het sinterklaasfeest), en de deelname moet openstaan voor minstens driekwart van het personeel. Als alleen de dga en/of zijn partner gebruik kunnen maken van de voorzieningen, dan is de contributie belast.

Let op bij de laatste btw-aangifte
Verzorgt u zelf uw btw-aangifte, voorkom dan boetes en rente door bij de laatste aangifte van dit jaar goed op de volgende punten te letten:
·      btw-correctie privégebruik personenauto (zie ook het artikel hieronder);
·      correctie in het kader van de bedrijfskantineregeling;
·      overige correcties, zoals verstrekkingen aan het personeel (denk aan het kerstpakket!), relatiegeschenken, etc.;
·      herziening voorbelasting investeringsgoederen.

Btw-correctie privégebruik personenauto
De bekende bijtelling voor een auto van de zaak geldt ook voor de btw. Maar aangezien je in de loop van het jaar gewoon álle btw voor brandstof en reparaties etc. hebt afgetrokken, moet je daar aan het eind van het jaar een correctie (terugbetaling) voor toepassen. De basisregel is: ‘12% van de autokostenfictie’. Voor gewone auto’s betekent dat: ‘12% van 25% van de catalogusprijs’. Voor milieuvriendelijke auto’s geldt vanaf 2008: ‘12% van 20% van de catalogusprijs’, of ‘12% van 14% van de catalogusprijs’. (In alle gevallen geldt de catalogusprijs inclusief btw.)

Maar let op: door een recente uitspraak van de rechtbank Haarlem (op 1 juni 2011), waarin erkend werd dat er sprake is van discriminatie, geldt met terugwerkende kracht het percentage van 14% (in plaats van 25% of 20%). Om erger te voorkomen, namelijk dat de correctie wel eens op nul zou kunnen uitkomen, vanwege de bijtelling van 0% bij elektrische auto’s, heeft het ministerie van Financiën de btw-correctie uiteindelijk vastgesteld op ‘2,7% van de catalogusprijs’, ingaande per 1 juli 2011. Dus:

·      tot 1 juli 2011: 12% van 14% van de catalogusprijs (incl. btw);
·      na 1 juli 2011: 2,7% van de catalogusprijs (incl. btw).

Tip: voor aanslagen die nog niet vastliggen, kunt u de formule ‘12% van 0% van de catalogusprijs (incl. btw)’ toepassen.

Btw prive auto i.g.v. een IB-onderneming
De 75%-regeling is onlangs ingetrokken. Bepalend voor de aftrek is sedertdien het feitelijke gebruik zakelijk en prive. 
 

Btw besparen bij verkoop bedrijfspand
Stel dat u in de afgelopen tien jaar een nieuw bedrijfspand heeft laten bouwen waarvoor u destijds btw-aftrek heeft gekregen. Als u dat pand rond deze tijd wilt verkopen, waarbij de verkoop is vrijgesteld van btw, dan kunt u de verkoop het beste uitstellen tot ná 31 december 2011 (vooropgesteld dat het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar).

Dat scheelt u een extra btw-afdracht. Want gedurende negen boekjaren volgend op het boekjaar waarin u het pand bent gaan gebruiken, geldt de zogenaamde herzieningstermijn. Die houdt in dat u voor elk boekjaar van de resterende herzieningstermijn 10% van de afgetrokken btw weer terug moet ge­ven aan de fiscus.

Belastingplan 2012

Auto
Nieuw is de ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’. Met deze verklaring geven werkgever en werknemer samen aan dat een bestelauto uitsluitend zakelijk wordt gebruikt, zodat er geen bijtelling hoeft plaats te vinden. Een kilometeradministratie is hiervoor niet nodig.

Verder wordt u vaker verplicht om – op eigen initiatief – wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst, als achteraf blijkt dat eerder verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn. Denk daarbij aan de hiervoor genoemde ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ en de al langer bestaande ‘verklaring geen privégebruik auto’.

Fiscaal voordelig sparen
De levensloopregeling wordt eindelijk uit haar lijden verlost. Ook de arbeidskorting voor ouderen, de doorwerkbonus, en de spaarloonregeling worden afgeschaft, om plaats te maken voor: het vitaliteitssparen. Hiermee kan fiscaal voordelig gespaard worden, onder meer om eerder te kunnen stoppen met werken.

Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek (voor ondernemers in het MKB) wordt omgezet in een vast bedrag van € 7.280. Deze aftrek is voortaan dus niet langer afhankelijk van de winst. Wel blijft het urencriterium (1225 uur per jaar) gehandhaafd en moet de betrokkene de fiscale status van ondernemer hebben.

De nieuwe regeling is bedoeld om te voorkomen dat ondernemers gestraft worden voor groei, omdat de zelfstandigenaftrek tot nu toe afnam naarmate het resultaat hoger werd. In het verlengde hiervan zal de MKB-winstvrijstelling verder verhoogd worden (maar nog niet in 2012).

Bedrijfsovername
Bij de vennootschapsbelasting moet u rekening houden met rente-aftrekbeperkingen als een vennootschap met geleend geld wordt overgenomen. De hiervoor verschuldigde rente kan alleen nog worden verrekend met het eigen resultaat, en niet meer met het resultaat van de overgenomen vennootschap.

Ondernemen in het buitenland
Zowel bij de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting zullen ondernemers te maken gaan krijgen met de ‘objectvrijstelling voor vaste inrichtingen’. Wie met behulp van een vaste inrichting (of een vaste vertegenwoordiger) actief is in het buitenland, kan het daar behaalde resultaat (winst of verlies) niet langer bij het Nederlandse resultaat tellen. Buitenlandse verliezen zijn daardoor niet meer direct aftrekbaar in Nederland. In veel gevallen zullen ondernemers daarom hun buitenlandse activiteiten eerder in een dochtervennootschap gaan onderbrengen.

Belastingrente
Heffingsrente wordt voortaan ‘belastingrente’ genoemd. Hoe deze regeling – voor het heffen en vergoeden van rente door de Belastingdienst – gaat uitpakken, is niet goed te voorspellen (de regeling is nog wat mistig) maar voor u zal het er in ieder geval niet beter op worden. Zo krijgt u na een gewonnen procedure bij de belastingrechter wel uw geld terug, maar zonder rente!

Bron: Van Elderen Accoutants – Belastingadviseurs