Restschuldlening via de overheid (SVN)

Hoewel er al diverse private oplossingen bestaan, gaat ook de overheid via het SVN een Restschuldlening op de markt brengen. De lening wordt verstrekt uit een provinciaal op te richten restschuldfonds. In provincies die geen eigen restschuldfonds oprichten kan geen Restschuldlening worden aangevraagd. De lening wordt aangevraagd in de gemeente/provincie waar de nieuwe woning staat. Een provincie die de Restschuldlening beschikbaar wil stellen kan dit geheel zelf doen of de kosten voor de lening delen met de bijbehorende gemeenten.

De voorwaarden van een restschuldfinanciering zijn onder andere:

• De restschuld moet zijn ontstaan na 29 oktober 2012 en voor 31 december 2017.
• De looptijd van de Restschuldlening is 15 jaar.
• De Restschuldlening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen.
• De restschuldlening bedraagt minimaal € 10.000.
• Het maximum bedrag kan per provincie verschillen maar bedraagt nooit meer dan € 75.000.
• De rente is gebaseerd op een door SVN vastgestelde rente voor de gehele looptijd.
• Het inkomen van aanvragers van 57 jaar of ouder wordt niet meegenomen bij de bepaling van de maximale
Restschuldlening.
• Geheel of gedeeltelijk boetevrij aflossen is altijd mogelijk.

De Restschuldlening wordt verstrekt als tweede hypotheek, naast de eerste hypotheek voor de aankoop van de nieuwe woning. Een aantal voorwaarden, te weten maximale looptijd en datum ontstaan restschuld, lopen parallel met de fiscale voorwaarden voor een aftrekbare rente in box 1 van een restschuld in box 3, uitgezonderd de aflossingsverplichting. Daarom kort nog een overzicht van de fiscale voorwaarden.

Gedurende 15 jaar aftrek van rente restschulden eigen woning mogelijk
De rente over een restschuld kan 15 jaar in aftrek worden gebracht (art. 3.120a Wet IB 2001). Voor de restschuld geldt geen annuïtaire aflossingsverplichting. Vanuit planningsperspectief en vanuit de zorgplicht is het wel wenselijk met de klant een aflossingsschema af te spreken. Bovendien heeft de restschuld via de SVN wel een aflossingsverplichting.

Restschuld ontstaan Periode aftrekbare rente

Voor 29 oktober 2012 Niet aftrekbaar

29 oktober 2012 t/m
31 december 2017 15 jaar aftrekbaar

Vanaf 1 januari 2018 Niet aftrekbaar

Bron SEH