Gespreide betaling directe beloning wordt toch mogelijk

De minister van Financiën heeft bekend gemaakt gespreide betaling van advieskosten door de consument toch mogelijk te willen maken.

Directe beloning
Het voornemen bestaat om voor het afsluiten van een aantal nieuwe financiële producten provisie met ingang van 1 januari 2013 te verbieden. Consumenten moeten vanaf dat moment de kosten van advies direct aan de adviseur betalen.

Stelling: meer dan drie termijnen is consumptief krediet
Tot op heden is de wetgeving zodanig dat indien een adviseur de klant een bedrag voor advies in rekening brengt omdat dit bedrag op dat moment door de consument verschuldigd is, en vervolgens de klant toestaat deze rekening in meer dan drie termijnen te betalen, dit wordt gezien als consumptief krediet. Omdat de adviseur zelf geen vergunning heeft om consumptief krediet aan te bieden, handelt hij op dat moment in strijd met de wet.

Onwenselijk situatie
Door velen is opgemerkt dat deze wettelijke regeling ongewenst is. Noch consumenten noch financieel dienstverleners zitten erop te wachten om betalingsafspraken met klanten formeel te scharen onder consumptief krediet.

Minister komt met tegemoetkoming
De minister kondigt nu aan met een oplossing te komen. De advieskosten gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst mogen voor de volgende producten over een termijn van twee jaar gespreid worden zonder dat dit als consumptief krediet wordt aangemerkt:

  • Betalingsbeschermer;
  • Complex product;
  • Hypothecair krediet;
  • Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering;
  • Overlijdensrisicoverzekering;
  • Uitvaartverzekering.

Voorwaarde: geen rente of kosten
Voorwaarde om van deze regeling gebruik te maken is dat de adviseur voor het verlenen van het recht aan de consument om de advieskosten gespreid over maximaal twee jaar te betalen geen kosten of rente rekent.

Voorwaarde: Advies gericht op totstandkoming overeenkomst
Voorwaarde is eveneens dat het advies gericht is op het tot stand brengen van een overeenkomst. De financieel planner die bijvoorbeeld uitsluitend advies geeft en geen intentie heeft betrokken te raken bij de bemiddeling van het product komt voor deze regeling van gespreide betaling advieskosten niet in aanmerking.

Distributiekosten onbeperkte termijn
De minister maakt onderscheid in kosten van advies en kosten van distributie. Voor de kosten van advies geldt dus een maximale termijn van twee jaar waarin de consument deze kosten gespreid mag betalen zonder dat dit als consumptief krediet wordt gezien. Voor de kosten van distributie geldt deze termijn van twee jaar niet. Die kosten mogen over een langere periode worden gespreid.

Onder kosten van distributie verstaat CIS Finance de kosten tot het sluiten van het contract minus de kosten van advies:
Hieronder worden dan begrepen de kosten voor:

  • Het maken van afspraken;
  • Het aanvragen van offertes;
  • Het completeren van het dossier;
  • Alle contacten met de klant nadat het adviestraject is afgerond en voordat het product daadwerkelijk tot stand is gekomen.

Deze kosten mogen van de minister over de hele looptijd van het product worden gespreid maar moeten dan wel door het intermediair apart van de premie worden geïncasseerd en voor deze uitgestelde betaling mogen dus geen kosten of rente in rekening worden gebracht. Directe aanbieders moeten deze kosten apart specificeren maar mogen deze wel in één handeling incasseren

Kosten van nazorg
De minister doet geen uitspraak over de kosten van nazorg. Dat wil zeggen alle kosten nadat het financieel product tot stand is gekomen.

Voornemen moet nog in wet vertaald worden
Het voornemen moet nog in wet vertaald worden. Toezichthouders hebben echter als beleid dat indien nieuwe wetgeving wordt aangekondigd niet langer op te treden tegen gedragingen die onder de nieuwe wetgeving wel zijn toegestaan maar onder de actuele wetgeving nog niet. Dit betekent dat het intermediair nu al op deze nieuwe regeling mag anticiperen zonder bang te hoeven zijn dat zij door de AFM of DNB een sanctie opgelegd krijgen.

Tegemoetkomen maar ook weer ingewikkeld
Met deze regeling zwakt de minister een van de ongewenste effecten van het verbod op provisie af. Dat is in het belang van de consument en van het intermediair. Tegelijkertijd is te zien dat de regeling weer ingewikkeld is en het recht van spreiding van betaling weer koppelt aan productgedreven advisering.

bron D & O 22-08-2012