Vanaf 1 april 2017 zijn er geen fiscale tijdklemmen meer voor een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW)

Wat zijn fiscale tijdklemmen?

Uitkeringen uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW)  en beleggingsrecht eigen woning (BEW) zijn vrijgesteld als minimaal 15 jaar (vrijstelling € 36.900) of 20 jaar (vrijstelling € 162.500) premie en/of inleg is betaald. Deze minimumtermijnen van 15 en 20 jaar worden in de praktijk aangeduid als fiscale tijdklemmen. Als niet aan deze tijdklemmen is voldaan, wordt het rentebestanddeel in de uitkering, belast in box 1.

In een aantal situaties vervallen tijdklemmen nu al, bijvoorbeeld als de belastingplichtige geen eigen woning meer heeft of als de belastingplichtige geen binnenlands belastingplichtig meer is. In de afgelopen jaren zijn hier situaties aan toegevoegd. De laatste toevoeging (per 1 januari 2017) is vervreemding van de eigen woning, waarbij direct daarna nog of opnieuw een eigen woning ter beschikking staat.

Wijziging per 1 april 2017
De lage vrijstelling die na 15 jaar premiebetaling van toepassing is, vervalt. Om voor de hoge vrijstelling in aanmerking te komen is het voldoende dat vanaf de aanvang van de verzekering, spaar- of beleggingsrekening, jaarlijks premie is betaald binnen de vereiste bandbreedte van 1:10. Het afkoopbedrag moet wel worden afgelost op de eigenwoningschuld.

Premievrije polissen en Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen
De nieuwe regel is niet van toepassing op premievrije polissen en op Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen maar minister Wiebes wil met een apart beleidsbesluit ook in deze situaties de fiscale tijdklemmen laten vervallen.

Verzekeringen en rekeningen die na 15 jaar premievrij zijn gemaakt of kunnen worden vrijgemaakt, worden dan geacht te hebben voldaan aan de eis van jaarlijkse premiebetaling gedurende de looptijd. Ditzelfde geldt voor verzekeringen en rekeningen waarbij direct bij aanvang een verkorte premieduur is overeengekomen, mits er dan wel minimaal 15 jaar premie is betaald.

De minister  wil dus ook de tijdklemmen voor de Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen laten vervallen. Bij afkoop geldt dan geen aflossingseis. Let wel, brede Herwaarderingsverzekeringen die zijn afgesloten in het kader van financiering van de eigen woning zijn vaak verpand. De geldgever kan dan wel aflossing verplichten.

 

Wat betekent deze verandering voor u als consument?
Klanten kunnen allerlei redenen hebben om tot afkoop over te gaan. Bijvoorbeeld omdat ze hun lening vervroegd willen aflossen of lagere maanlasten willen in bepaalde persoonlijke omstandigheden, zoals bij echtscheiding, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Het voordeel voor de klant is dat hij zijn financiering optimaler kan inrichten, omdat hij altijd de keuze heeft om vervroegd af te kopen en af te lossen, zonder dat hier een fiscale boete op staat. Er ontstaat een vereenvoudiging ten opzichte van de huidige praktijk.

Voortijdige afkoop is echter niet altijd gunstig voor klanten, bijvoorbeeld omdat de kosten van een KEW veelal aan het begin van de looptijd vallen en de opbouw van vermogen en het rendement vooral ná die eerste jaren plaatsvindt. Daarnaast is het fiscaal voordeel bij geen afkoop maximaal, doordat de hypotheekrente gedurende de gehele looptijd aftrekbaar blijft en het opgebouwde vermogen niet wordt belast in box 3.

Vindt er omzetting plaats naar een andere hypotheekvorm, dan is het van belang welke hypotheekvorm er in de plaats komt van de spaar- of beleggingshypotheek. Als de restantlening wordt omgezet in een aflossingsvrije hypotheek zijn de netto lasten lager, maar is er wel een resterende schuld op einddatum. En als de restantlening wordt omgezet in een annuïteitenhypotheek, dan kunnen de netto maandlasten stijgen.

Voorbeeld
Joris en Suzanne hebben een bankspaarhypotheek van € 280.000 met een rente van 3%. De resterende looptijd is 23 jaar. De WOZ-waarde van de woning is € 350.000. Ze willen hun SEW afkopen en hiermee de lening deels aflossen. De huidige waarde van de SEW is € 39.034. De resterende hypotheek willen ze nog steeds volledig aflossen binnen dezelfde looptijd. Ze willen daarom een annuïteitenfinanciering afsluiten met een looptijd van 23 jaar. Joris is kostwinner en verdient € 60.000 bruto per jaar.

Onze adviseur heeft een berekening gemaakt voor Joris en Suzanne. De netto lasten van de huidige spaarhypotheek bedragen € 12.159 per jaar. De netto lasten voor de nieuwe annuïteitenfinanciering zijn in het eerste jaar € 12.780. Het is financieel dus nadelig om de lening om te zetten. Dit nadeel stijgt bovendien jaarlijks, omdat het fiscale voordeel van een annuïteitenfinanciering jaarlijks terugloopt.

 

In de praktijk

Het is belangrijk om de voor- en nadelen uit van afkoop goed af te wegen. Het geheel laten vervallen van de fiscale tijdklemmen biedt ook  flexibiliteit en vereenvoudiging. Lep dat bij afkoop van een KEW op het risico van het mogelijk vervallen van een overlijdensrisicoverzekering. Als de gezondheid van de verzekerde is verslechterd, kan wellicht geen nieuwe overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten. Verder is het belangrijk om na te gaan of de aanbieder een boete in rekening brengt bij vroegtijdig (extra) aflossen van de hypothecaire lening na afkoop van een kapitaalverzekering. In dat geval is het beter om pas af te lossen op een renteherzieningsdatum.Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuzes. Bel 0570-686822 voor het maken van een afspraak.