Waar moet u op letten als het gaat om de belastbaarheid van een uitkering op grond van een levensverzekering? Hieronder zetten we graag wat zaken op een rij voor u.

Erflater: degene die is overleden en zijn bezit (geld, goederen) en schulden als erfenis achterlaat.

Vanaf 2010 geldt op grond van artikel 13 van de Successiewet dat een verzekeringsuitkering door overlijden van de erflater, is belast als de verkrijging kan worden toegerekend aan een onttrekking aan het vermogen van de erflater. Voor de beantwoording van de vraag of er iets is onttrokken aan het vermogen van de erflater is een aantal factoren van belang. Daartoe behoren onder meer de verschuldigdheid en de betaling van de premie, en de vormgeving van de huwelijkse voorwaarden of het samenlevingscontract van de overledene.

Verschuldigdheid

Bij de vraag of voor een verzekeringsuitkering een onttrekking aan het vermogen van de erflater heeft plaatsgevonden, is onder meer van belang wie de verzekeringspremie aan de verzekeraar verschuldigd was. De zogenaamde verschuldigdheid. De verschuldigdheid moet zijn overeengekomen tussen de verzekeraar en degene die premie verschuldigd is (de premieplichtige).

Betaling

Doorslaggevend is wie de premie verschuldigd is en niet wie deze feitelijk betaalt. Als een ander dan de premieplichtige de premie betaalt, dan krijgt de betaler een vordering op de premieplichtige. Als de premieplichtige die vordering niet hoeft te betalen, dan betekent dat een schenking aan de premieplichtige. Feitelijk wordt er dan niets onttrokken aan het vermogen. Maar als de premie (of een deel daarvan) op enig moment wel verschuldigd is geweest door de erflater (de verzekerde), dan is er voor de overlijdensuitkering normaliter toch sprake van een onttrekking aan het vermogen. De verschuldigdheid van één premiebetaling is hiervoor al voldoende.

Gemeenschap van goederen

Hoe artikel 13 van de Successiewet uitpakt, illustreert de wet met een voorbeeld voor een echtpaar dat is gehuwd in gemeenschap van goederen. De echtgenoten hebben in dat voorbeeld een levensverzekering gesloten die uitkeert bij het overlijden van één van beide echtelieden. De premies zijn uit de gemeenschap betaald. Één van beide komt te overlijden, waardoor de verzekering uitkeert. In het voorbeeld is de helft van de premies afkomstig uit het vermogen van de erflater. Op grond van de wettelijke bepalingen wordt dan de helft van de uitkering in de heffing van erfbelasting betrokken.

Overige huwelijksvormen en samenlevingscontract

Naast gemeenschap van goederen zijn er diverse andere huwelijksvormen, namelijk   huwelijkse voorwaarden, volledige uitsluiting van gemeenschap van goederen, en beperkte gemeenschap van goederen. Daarnaast is er ook nog het samenlevingscontract. Het is belangrijk dat er bepalingen zijn opgesteld die inhouden dat niets aan het vermogen van de erflater wordt onttrokken voor de premiebetaling, wil men erfbelasting over de uitkering voorkomen.

Uiteraard is het voor u van belang om op de hoogte te zijn van alle bijzonderheden, voor zover op uw specifieke financiële situatie van toepassing is. Wij informeren u daar graag goed over, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neemt u dan contact met ons op: info@helderhypotheek.nl of 0570-686822. Wij zullen u dan zo goed mogelijk helpen.