De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om asbestdaken te verbieden. Maar de ingangsdatum van het verbod is wel uitgesteld tot 1 januari 2025. Dit betekent dat zowel particulieren als eigenaren van zakelijke panden één jaar langer de tijd hebben om hun asbestdak te laten saneren.

Het wetsvoorstel om asbestdaken te verbieden ligt er al langere tijd. Aanvankelijk was hierin sprake van een algeheel verbod op asbestdaken vanaf 2024. Toch heeft het nog tot 16 oktober 2018 geduurd voordat de Tweede Kamer heeft ingestemd, waardoor nu definitief een einde komt aan de resterende 80 miljoen m² dak met asbest. Volgens het laatste besluit zijn asbestdaken nu ná 2024 verboden.

Uitstel
De afgelopen jaren is gemiddeld 10 miljoen m² aan asbestdaken per jaar gesaneerd. Om de doelstelling te behalen moet de komende zes jaar ongeveer 13 miljoen m² per jaar worden gesaneerd. Daarvoor moeten de eigenaren voldoende financiële middelen hebben. En de asbestsaneerders moet voldoende capaciteit hebben om deze klus vakkundig te volbrengen. Omdat hierover twijfel bestaat in zowel de Tweede Kamer als binnen de samenleving, lijkt dit uitstel gerechtvaardigd.

Subsidie ontoereikend
Tegelijk met de aanname van het wetsvoorstel is afgesproken dat de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt of er aanvullende financiële maatregelen moeten worden genomen.

De kosten van de verwijdering van een asbestdak zijn hoog. Er is een bestaande subsidieregeling waarvan particulieren, bedrijven, overheden en non-profitorganisaties onder bepaalde voorwaarden gebruik kunnen maken. De subsidie bedraagt € 4,50 per m² tot een maximum van € 25.000 per adres. Het totaal beschikbare bedrag in de subsidiepot is 75 miljoen euro en hiervan resteert nog maar 5 miljoen euro, terwijl er dus nog 80 miljoen m² asbestdak te gaan is.

Dat dit bedrag ontoereikend is lijkt overduidelijk, maar tegelijkertijd is de vraag of de maximale subsidie per adres van € 25.000 voldoende is voor eigenaren om de kosten van de sanering te dragen. Gemeenten schatten in dat de financiële draagkracht van grote groepen eigenaren hiervoor onvoldoende is.

Overige knelpunten
De snelle ingangsdatum geeft nog andere zorgen, zo vreest men voor illegale, onveilige sanering en ook voor asbestdumpingen in de natuur door de hoge stortkosten van asbest. Ook deze zaken worden door de staatssecretaris onderzocht.

Om een en ander zo goed mogelijk te laten verlopen wordt samengewerkt met decentrale overheden en branchepartijen. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan bijvoorbeeld financiële stimulansen en het in kaart brengen van de daken (aantal, locatie e.d.).

De staatssecretaris rapporteert over deze zaken en over de eventuele aanvullende financiële maatregelen vóór 2022.

Verzekering
De vraag is nog op welke manier verzekeraars omgaan met het uitstel van het aankomende verbod. Vaak wordt er een vorm van afschrijving toegepast, bijvoorbeeld door uit te gaan van de vervangingswaarde in plaats van de herbouwwaarde. Deze vervangingswaarde wordt lager naarmate het verbod dichterbij komt. Het uitstel heeft mogelijk ook effect op deze regelingen.